...ขอต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่เว็บบล็อกของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) ด้วยความยินดี...

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)

........โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดช่องลม เลขที่ ๖๒๙/๑ ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๖๗ ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษา เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีครู ๘ คน นักเรียน ๙๐ คน
........ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ คุณหลวงสรรค์เทพกิจ ได้สร้างอาคารไม้ชั้นเดียวจำนวน ๒ ห้องเรียนสิ้นเงิน ๓,๐๐๐ บาทให้เรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ชื่อว่า “ เรือนสรรค์เทพกิจ”
........ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ท่านเจ้าอาวาสวัดช่องลม ได้สร้างอาคารตึกจำนวน ๖ ห้องเรียนโดยเงินส่วนตัวร่วมด้วย นายกิมเส็ง สินธุเศก ผู้แทนราษฎร์จังหวัดราชบุรี จัดหาเงินสมทบทุนส่วนตัวจากสลากกินแบ่งรวมเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ทำพิธีเปิดเรียนโดยพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาฯ ชื่อว่า “โรงเรียนอินทเขมานุเคราะห์” เป็นอนุสรณ์แก่เจ้าอาวาส
........ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้โอนมาเป็นโรงเรียนเทศบาลเพราะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)” ดำเนินการจัดการศึกษามาแยกชาย – หญิง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๙ รับแต่นักเรียนชายไม่มีครูสตรี ต่อมาไม่สะดวกและมีชื่อปัญหานักเรียนบ้านไกลจึงจัดแบบสหศึกษาอีก
........ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๗ เทศบาลได้มีงบประมาณพอจึงโอนกลับคืนมาอยู่กระทรวงศึกษาธิการตามเดิม วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๔๘๗ จังหวัดราชบุรีอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยจึงย้ายสำนักงานมาทำงานที่โรงเรียนนี้ โดยสั่งปิดจนสงครามสงบและเปิดทำการสอนตามปกติ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๘๘
........ปี พ.ศ. ๒๔๘๘วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๔๙๘ การจัดการศึกษาได้ขยายตัวให้เป็นไปตามรูปแบบของท้องถิ่นอีก โรงเรียนจึงถูกโอนกลับไปสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการโอนครูประชาบาลที่สังกัดกรมสามัญ ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย เป็นครูเทศบาล โดยสมบูรณ์จนกระทั่งทุกวันนี้ ได้มีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น งบประมาณเทศบาลและอาคารเรียนตึก ๓ ชั้นใต้ถุนโล่งอีก ๑ อาคาร รวมเป็นอาคารตึกถาวร ๔ หลัง มี ๓๐ ห้องเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีอาคารประกอบ ๒ หลัง มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา
........ที่ตั้ง / ขนาด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ตั้งอยู่เลขที่ 629/1 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 หมายเลขโทรศัพท์ 032-337265 ทิศเหนือติดที่วัด ทิศใต้ติดถนนไกรเพชร ทิศตะวันออกติดวัด ทิศตะวันตกติดที่ชุมชน จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีอาคารเรียน 5 หลัง ในพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา เปิดทำการสอนระดับชั้นปฐมวัย- มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


........ตราสัญลักษณ์
........เป็นรูปวงกลม มีชื่อโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) เทศบาลเมืองราชบุรี อยู่ในวงกลมล้อมรอบรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ทรงเคยดำรงตำแหน่งหลวงยกบัตรเมืองราชบุรี) ทรงช้างศึก

.....ข้อมูลพื้นฐาน เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สำนักประสานและพัฒนาการจัด การศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ภาคกลาง เขตการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
.....ปรัชญา ประพฤติดี มีวิชา พัฒนาคุณภาพชีวิต
.....อุดมการณ์ พัฒนาผู้เรียน ดี เก่ง มีความสุข รักประเทศชาติ
.....คติพจน์ สามัคคี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน คนขยัน กตัญญู
.....คำขวัญ วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน
.....อักษรย่อ ท ๒
.....สีประจำโรงเรียน น้ำตาล เหลือง
.....ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกกล้วยไม้

2

เกียรติคุณโรงเรียน
ปีการศึกษา 2540
.....- โล่รางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2541
.....- รางวัลดีเด่นระดับประเทศจากการประกวดเล่านิทาน เด็กกล้า กับตราหมีพลัสรายการโทรทัศน์บ้านน้อยซอยเก้า สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9
.....- รางวัลชนะเลิศโล่ประทาน จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การแข่งสุนทรพจน์ งานเด็กศูนย์วาทศิลป์ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ปีการศึกษา 2542
.....- รางวัลโล่พระราชทาน ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
.....- รางวัลชนะเลิศการประกวดจัดป้ายนิทรรศการราชบุรีต้านยาเสพติด จังหวัดราชบุรี
.....- รางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์ “ต้านยาเสพติด” จังหวัดราชบุรี โล่รางวัล นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ปีการศึกษา 2543
.....- รางวัลเหรียญทองสื่อการเรียนระดับอนุบาล เขตการศึกษา 5
.....- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ครั้งที่ 16 ระดับภาคกลาง
.....- รางวัลชนะเลิศ ประกวดการประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด
.....- รางวัลชนะเลิศ ประกวดกระทงประเภทสวยงาม
ปีการศึกษา 2544
.....- รางวัลชนะเลิศ ประกวดโรงอาหารดีเด่น จากเทศบาลเมืองราชบุรี
ปีการศึกษา 2545
.....- รางวัลเหรียญทองการประกวดสื่ออนุบาล เขตการศึกษา 5
.....- เกียรติบัตร โรงอาหารได้มาตรฐานระดับ “ ดีมาก” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
.....- เกียรติบัตร สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองดำเนินงานตามแนวทางที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษ จากกรมควบคุมมลพิษและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
.....- โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับทอง จังหวัดราชบุรี
ปีการศึกษา 2546
.....- โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับทอง จังหวัดราชบุรี
ปีการศึกษา 2547
.....-โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี
ปีการศึกษา 2548
.....- โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับทอง จังหวัดราชบุรี
.....- ชนะเลิศ ประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
.....- ชนะเลิศการประกวดตอบปัญหา ระดับภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
.....- ชนะเลิศการประกวดทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
.....- ชนะเลิศกรีฑา ชาย หญิง ระดับภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
.....- ชนะเลิศถ้วยรวมกรีฑา ระดับภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
.....- ชนะเลิศประกวดกระทงประเภท สวยงาม

“ ปีการศึกษา 2549 รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกรีฑาชาย รุ่นอายุ 13 ปี ระดับประเทศ
จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศการประกวด คอลัมน์ นักเขียนน้อย จากหนังสือเพื่อเพื่อนรัก ระดับประเทศ
รางวัลระดับเหรียญทองแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชั้น ป.3 เขต
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 เทศบาลเมืองหัวหิน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองยอดเยี่ยม แกะสลักผักผลไม้ ช่วงชั้นที่ 3 เขต
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 เทศบาลเมืองหัวหิน
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองยอดเยี่ยม เขียนบรรยายภาพภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 เขตการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 เทศบาลหัวหิน
ผ่านการประเมิน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการธนาคารขยะ ระดับภาคกลาง
รางวัลชนะเลิศ ประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงาม ระดับจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ ประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ระดับจังหวัด

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การแสดงละคร

........นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
........แสดงละครสั้นเพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง บนเวทีรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสัญจร ทางช่อง 3 ณ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

English Camp at Lake Point


คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ณ Lake Point Water Ski and Resort อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 10-11 ตุลาคม 2552

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมแห่งสยาม


........โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมงาน "ศิลปะวัฒนธรรม อารยธรรมแห่งสยาม" ด้านงานแกะสลักผักและผลไม้ โดยการนำของครูอรวรรณ ผลวัฒนะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 กันยายน 2552
........ถือได้ว่าเป็นโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย ด้านการแกะสลัก ให้คงอยู่สืบทอดต่อๆ กัน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทย

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โครงการอบรมเยาวชนพุทธบุตร ประจำปี 2552


........นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) เข้าค่ายอบรม “ค่ายจริยธรรม พัฒนาตน พัฒนาชุมชน” ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2552 ณ วัดเขานกกระจิบ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี